فروشگاه اینرنتی فایل و پروژه های دانشگاهی و دانشجویی

فروشگاه پروژه های دانشجویی , گزارش کارورزی, پاورپوینت آماده پایان نامه , پرسشنامه های روانشناسی, تحقیقات دانشجویی, مقالات دانشجویی, کارورزی دانشگاه , مبانی پای

فصل دوم روانشناسی (روانشناسی و روانپزشکی)

دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات33
حجم فایل73 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل دوم:چارچوب نظری

 

 

 

مقدمه:

مفهوم یادگیری در طول تاریخ بشریت از مفاهیم بسیار اساسی بوده است و اهمیت آن در پیشرفتهای شگفت انگیز دنیای امروزه بر هیچکس پوشیده نیست . در همین راستا،پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر ان موضوعی است که همواره مورد توجه روانشناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت بوده است. در و اقع علت توجه زیاد در تحقیقات جدید به عواملی که در پیشرفت تحصیلی موثر هستند،انکار ارتباط بهره هوشی با پیشرفت تحصیلی نیست بلکه تأکید بیشتر بر تفاو ت های افراد است.

یکی از معیارها ی کیفیت آموزش، پیشرفت تحصیلی است؛ چرا که از پیشرفت تحصیلی اغلب به عنوان معرف اثربخشی (کارآمد بودن)قوانین آموزشی، معلمان، دانش­آموزان،یادگیرندگان و الگوهایشان نام برده می­شود.بنابراین یافتن شرایط و روشهای موثر در جهت پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و صاحبنظران علوم تربیتی بوده است. عوامل مختلفی در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مؤثر هستند .از جمله این عوامل ، میتوان به بافت فرهنگی، محیط خانوادگی، سطح درآمد والدین و تفاوتهای فردی شناختی و غیر شناختی اشاره کرد.

اسنو (1994)در پژوهشهای خود نشان داد که ، تفاو ت های شخصی اغلب با تفاوت در پیشرفت تحصیلی مرتبط است و تفاوتهای فردی یک عامل مهم در یادگیری تحصیلی و غیر تحصیلی محسوب می شود. در واقع تفاوتهای فردی یادگیرندگان در فرایند یادگیری نقش بسیار مهمی دارد و این تفاوتها ممکن است گستره ای از متغیرها را از تجارب یادگیری گرفته تا تفاوت های شخصیتی ، روانشناختی و ادراکی دربرگیرد. (حکیمی،1389)از جمله این تفاوت های شخصیتی عزت نفس در دانش آموزان مختلف است.

از سوی دیگر با توجه به نتیجه بررسی های انجام شده ،خلاقیت و استعدادهای خلاقه نهفته در کودک ونوجوان قابل رشد وتوسعه است ،و این کیفیت مستلزم تلاش وکوشش همه جانبه در ابعاد گوناگون کودک ونوجوان به ویژه عزت نفس می باشد .ولیکن قابل تعمق است که رابطه عزت نفس ورفتارهایی همچون تفکر واندیشیدن که غیر آشکار هستند با دلایل گوناگون نشان داده شده است . از آن جمله افزایش عزت نفس کلی است که کل فرایند فکری راتحت تأثیر قرار می دهد بنابراین منطقی خواهد بود اگر فرض کنیم حتی در فرآیند تفکر و اندیشیدن ،عزت نفس به عنوان پایه اصلی آن مطرح است . (کارل ،1998 )

 

2-1عزت نفس

2-1-1 تعریف عزت نفس

مازلو عزت نفس را عبارت می‌داند از شایستگی، توانمندی، کفایت، اطمینان، استقلال و آزادی. چنانچه ارضاء گردد فرداحساس ارزشمند بودن، توانا بودن، مثمر به ثمر بودن و احساس غرور و اعتماد به خود می‌کند و اگر ارضاء نگردد فرد احساس حقارت، درماندگی و ضعف می‌کند (مدی، 1976). راجرز عزت نفس را عبارت می‌داند از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن خود (شاملو، 1368).

روزنبرگ می‌گوید: هر فرد آگاهی‌هایی در مورد خود دارد، بخش ارزشی این آگاهی‌ها عزت نفس نام دارد رابسون عزت نفس را عبارت می‌داند از حس رضامندی، خویشتن‌پذیری که ارزیابی خود درباره ارزشمندی قدر و منزلت، جذابیت، شایستگی و کفایت و توانایی جهت ارضای تمایلات و خواسته‌های فرد، منتج می‌شود.

 

2-1-2 مؤلفه‌های عزت نفس

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 2 بهمن 1396 ] [ 12:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی عوامل موثر بر شکمدادگی(انبساط جانبی) ستون سنگی در خاک رس (گوناگون)

دسته بندیگوناگون
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات20
حجم فایل64 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

-          پرایبیPriebe)) در سال 1995روشی جهت تخمین نشست فونداسیون  واقع بر شبکه نامحدود از ستون سنگی را بیان نمود که در این روش سطحی از خاک احاطه کننده ستون ها که فقط تحت تاثیر یک ستون سنگی خاص قرار می گیرد با توجه به فواصل ستون ها از یکدیگر ، با سطح یک دایره معادل سازی می شود و در  واقع استوانه ای از خاک نرم که در قسمت مرکزی آن ستون سنگی قرار می گیرد، جهت مدل سازی رفتار یک ستون در محدوده تاثیر آن بکار گرفته می شود. مجموعه استوانه ای از خاک نرم با مقطع دایره ای معادل که ستون سنگی در قسمت مرکزی آن واقع است، تحت عنوان سلول واحد معرفی می گردد. مفهوم سلول واحد توسط ,1983)(Goughnour,1997),(Sathishetalو2000)(Aboshi,پیشنهاد گردیده است. همچنین فرض همگن بودن زمین جهت تخمین ظرفیت باربری و نشست فونداسیون های تقویت شده با ستون سنگی توسط)(2005,Jellalietal(مطرح شده است[ 22] .

-          مکلوی وهمکاران( Mekelvyetal)در سال 2004بر اساس مطالعاتی که بر روی مدل آزمایشگاهی متشکل از پنج ستون سنگی با آرایش مربعی (چهار ستون پیرامون یک ستون مرکزی ) انجام دادند ، به این نتیجه رسیدند که در میان این ستون ها ستون مرکزی شکم دادگی یکنواختی دارد در صورتی که شکم دادگی ستون های پیرامونی به سمت داخل می باشند . به همین دلیل نتیجه گیری نمودند که مطالعاتی که برای  مدل های در مقیاس کوچک انجام می گیرد ، صرفاً می تواند وضعیت ستون های میانی که در مجموعه وسیعی از ستون ها قرار دارد را شبیه سازی کند[ 23].

-          الشازلی و همکارانElshazlyetal)) در سال2007رابطه بین فاصله ستون ها وتغییر در حالت تنش در خاک به علت اجرای ستون را مورد مطالعه قرار دادند. دراین بررسی از یک مطالعه موردی که نتایج محل ونتایج آزمایشگاهی آن موجود بود ، استفاده شد. آنالیز المان محدود بااستفاده از نرم افزار plaxis وپذیرفتن مدل خاک سخت شونده انجام شد. دراین آنالیز به جای تعیین رفتار خاک براساس تنش ها و خواص اولیه خاک، یک آنالیز برعکس برای تعیین تنش های اولیه خاک براساس رکوردهای نشست وتنش های بعداز اجرای ستون سنگی انجام شد. تغییر در حالت تنش ها در خاک به وسیله افزایش در نسبت تنش افقی وعمودی بعداز اجرای ستون(K*) که تابع فاصله ستونها می باشد ارائه شد. [ 24].

-              شیواشانکار و همکاران (etal(Shivashankar در سال 2011مطالعات آزمایشگاهی درخصوص اجرای ستون سنگی در خاک سست با ضخامتهای مختلف انجام دادند که نتیجه آن شده که کمانش جانبی به طور قابل توجهی تقریبا در ناحیه فوقانی خاک سست به وقوع می پیوندد. همچنین افزایش ناگهانی در کمانش جانبی هنگامی که ضخامت لایه سست فوقانی از دو برابر قطر ستون سنگی بیشتر است مشاهده گردید[25].

-              اعتضاد ((Etezad در سال 2007 با بررسی مکانیزم گسیختگی ستون سنگی ظرفیت باربری  را با درنظر گرفتن سه نوع گسیختگی شامل برش کلی، برش موضعی وبرش سوراخ کننده را محاسبه کرد[ 26].

-              ملک پور در سال 2008ازجمله کسانی بود که مطالعات آزمایشگاهی زیادی در مورد استفاده از ستونهای سنگی از نوع شفته آهکی جهت افزایش باربری وکاهش نشست خاکهای رس انجام داده است.[27]

-              قضاوی و نظری افشار در سال2009با استفاده از نظریه دیوار حائل صلب مجازی ،رابطه ای جهت محاسبه افزایش باربری ستون سنگی در حالت لرزه ای ارائه دادندکه از جمله مزیت مهم این روش اینست که تنها پارامترهای مورد نیاز، داشتن مقدار چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک داخلی مصالح ستون سنگی و مشخصات طرح مانندقطر ستون سنگی و فاصله مرکز به مرکز ستون های سنگی از یکدیگر میباشند[28].

-                     شریفی پورو همکاران در سال2009 رفتار نمونه ای از خاک سست که توسط ستونهای سنگی تقویت شده بودند را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار داده و رفتار نمونه ها در دستگاه سه محوری سنجیده شدند.برای بررسی نقش و تاثیر قطر ستون سنگی،نمونه های آزمایش سه محوری با یک تک ستون ساده و ستون مسلح شده باژئوگرید مورد آزمایش قرار گرفتند.ظرفیت باربری نمونه های حاوی ستونهای مسلح و غیر مسلح مورد مقایسه و در ادامه راجع به تغییرات مدول ارتجاعی نمونه های مختلف و مقایسه آنهابا مدول ارتجاعی خاک بستر بحث و بررسی شد.نتیجه کلی این مقاله به اثر بسیار موثر ژئوگرید در افزایش باربری ستون سنگی اشاره کرده است[29].

-              تبره ساز وسروشدر سال2010 رفتار ستون سنگی شامل 5 ستون سنگی را با توجه به تقارن هندسه خاک و ستونها مورد بررسی قرار دادند. تحلیل های عددی به صورت دو بعدی و کرنش صفحه ای انجام گرفت. همچنین رفتار مصالح ستون سنگی وخاک اطراف آن با مدل رفتاری الاستو پلاستیک مور_کولمب مدل سازی شد. نتایج نشان دادند که شکم دادگی ستون که به گسیختگی منجر گردید، در قسمت بالایی ستون (بین 2تا4 برابر قطر ستون و سر ستون) اتفاق می افتد. مهمترین نتیجه به دست آمده این است که شکم دادگی در ستونهای داخلی در بخش های پایینتری نسبت به ستونهای کناری اتفاق می افتد. همچنین گروه ستون سنگی میتواند با طولهای غیر یکسان باشد تا ضمن صرفه اقتصادی هدف از ساخت ستونهای سنگی رادرکاهش نشست تامین کند[30].

 

 

-              زحمت کش وهمکاران در سال 2011 با استفاده از نرم افزار plaxisتحلیل عددی برای محاسبه نشست خاک های رسی مسلح شده با ستون سنگی انجام دادند.برای محاسبه نشست از مدول یانگ معادل خاک رس و ستون سنگی استفاده کردند.از نتایج عددی نسبت کاهش نشست(SRR)خاک بعد از مسلح شدن محاسبه شد. اثر قطر ستون سنگی در تراکم خاک اطراف بدلیل اجرای ستون سنگی روی SRR مورد بررسی قرار گرفت.از نتایج بدست آمده مشخص شدکه با افزایش قطر ستون سنگی،نسبت کاهش نشست SRRافزایش می یابد.همچنین مشخص شد تراکم خاک اثرقابل ملاحظه ای روی عملکرد ستون دارد.در نهایت از نتایج تحلیلها یک منحنی برای محاسبه نشست پی روی خاک مسلح با ستون سنگی پیشنهاد گردید[31].

-              محتشم و همکاران در سال 2012 به مطالعه عددی تاثیر ستون های سنگی بر باربری و نشست توده خاک نرم ومقایسه آن با توده خاک فاقد ستون سنگی پرداخته اند.برای اینکار از مدل عددی ستون سنگی به روش اجزاء محدود با نرم افزار plaxis استفاده شده و از مقایسه نتایج مدل و نتایج موجود در متون فنی برای یک مساله مشخص،صحت و دقت مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده نشان میدهدکه با افزایش زاویه اصطکاک داخلی مصالح ستون سنگی و افزایش سختی ستونهای سنگی ظرفیت باربری افزایش و نشست کاهش می یابد.همچنین با افزایش مقاومت برشی خاک نرم، ظرفیت باربری و حداکثر تنش محوری مجموعه افزایش می یابد.[32]

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 2 بهمن 1396 ] [ 12:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات25
حجم فایل61 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نکات مهم در تهیه پیشنهاد طرح اولیه تحقیق (پروپوزال ) در رشته های مدیریت اجرایی ،مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی

1- دانشجو بایستی موضوع را با هماهنگی و راهنمایی استاد راهنما انتخاب کند .

2- موضوع باید در حوزه تخصصی رشته تحصیلی دانشجو باشد.

3- برای ارتقاءکیفیت و رسیدن به تولیدات بهتر علمی به دانشجویان توصیه می شود اساتید راهنما را از بین اعضای هیات علمی گروه با مرتبه استادیاری و بالاتر انتخاب نمایند و در درجه بعد به اساتیدی که مدرک تحصیلی مدیریت دارند جهت انتخاب استاد راهنما مراجعه فرمایند.

4- مطالب ارایه شده در پیشنهاد اولیه تحقیق (پروپوزال ) بایستی به شیوه APAرفرنس داده شود.

5- عبارات و اسامی لاتین در پروپوزال نباید در متن آورده شود بلکه بایستی زیرنویس شود.

6- مساله تحقیق حتما باید نوآوری داشته باشد.انجام تحقیقات قبلی با تغییر مورد مطالعه تایید نخواهد شد.

7- پروپوزال بایستی تماما با فونت B Zar  تایپ شده تحویل گردد.

8- در صفحه اول پروپوزال تحویلی به گروه استاد محترم راهنما بایستی بر روی نام خود امضا فرمایند در غیر این صورت پروپوزال تحویل گرفته نمی شود.

9-در صفحه دوم پروپوزال که با عبارت 20- تاییدات(این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود) آغاز می شود تمام قسمت هایی که باید پر شود لازم است تایپ و توسط دانشجو و استاد راهنما از طریق امضا تایید شود.

10- در صفحه سوم پروپوزال بایستی استعلام عدم تکرار ایران داک پیوست باشد.کلید واژگان استعلام ایران داک باید با عنوان پروپوزال همخوانی داشته باشد.

11- پس از تحویل پروپوزال تاریخ دفاع از آن توسط گروه آموزشی به دانشجو جهت حضور در جلسه اعلان می شود.

12- هر پروپوزال باید با دستگاه مخصوص صرفا سیمی شود .

13- در رشته مدیریت اجرایی باید رنگ جلد خاکستری ،در رشته مدیریت اجرایی زرد ،در مدیریت بازرگانی قرمز در مدیریت صنعتی گرایش تولید آبی ،مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات سبز و در مدیریت صنعتی گرایش مالی بی رنگ باشد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 2 بهمن 1396 ] [ 12:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گل ارکیده (گوناگون)

دسته بندیگوناگون
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات100
حجم فایل286 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

گیاه ثعلبی(گل ارکیده)

امروز ما درباره زیبایی و شناخت ارکیده ها صحبت می کنیم، در مورد طبیعت این گل های مهیج.

بیشتر مردم درباره ارکیده ها به عنوان گلی زیبا، با رایحه ای دلپذیر، گل های ارزشمندی که در جنگل های گرم استوایی فکر می کنند. اما این همه داستان ارکیده ها نیست. برخی از این گیاهان در مدار بالای قطب شمال، یافت شده اند، برخی نیز بوی نامطبوعی دارند، همه گونه های آن دوست داشتنی نیستند. و اگر شما بخواهید یکی از اینها بخرید، هزینه آن کمتر نخواهد بود.

          ارکیده ها در میان سایر گروههای گیاهان معمول جهان هستند، اما بعضی از انواع آن ها در معرض خطر از بین رفتن بر روی زمین هستند. ضمناً، ارکیده هایی که در گلخانه ها تولید می شوند، به یک محصول گلخانه ای مهم تبدیل شده اند.

          صنعت فروش ارکیده ها در بعضی مناطق مثل هلند، سنگاپور، تایوان و تایلند به عنوان صنعت مهمی به حساب می آید. مردم از ارکیده ها به عنوان گیاهی تزیینی و شاخه ای بسیار لذت می برند.

ارکیده ها در شکل ها، اندازه ها، طراحی ها، رنگ ها و رنگهای ترکیبی متفاوتی ظاهر می شوند. گل ها معمولاً کوچک یا بزرگ هستند، اما بیشتر آن ها ویژگی های مشابهی دارند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 2 بهمن 1396 ] [ 12:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

یونان باستان جایگاه ویژه ای را در طول قرن ها در تاریخ هنر به خود اختصاص داده است (گوناگون)

دسته بندیگوناگون
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

یونان باستان جایگاه ویژه ای را در طول قرن ها در تاریخ هنر به خود اختصاص داده است. بیشتر ارزش های فرهنگی یونانیان، مخصوصا تجلیل از بشریت تحت عنوان ((اندازه هر چیز)) از اصول بنیادی تمدن غرب به حساب می آید. این نکاه جهانی به انسان، یونانیان را به سوی خلق مفاهیم دموکراسی رهبری کرد (قانونگذاری به وسیله مردم) همچنین ساختن در زمینه های هنر، فرهنگ و ادبیات و علم. ایده های یونانیان باستان به طور کامل قسمتی از عادات ذهنی مدرن غربی است که بیشتر مردم به ندرت از آن آگاهند و اینکه این مفاهیم اصالتا 2500 سال پیش در یونان به وجود آمده است.

یونانیان یا به گفته خودشان ((هلن ها)) به نظر می رسد محصول اختلاط مردمان مربوط به دریای اژه و اروپایی- هندی های مهاجم باشند. آنها هرگز از یک ملت شکل نگرفته اند اما در عوض مکان های مستقل شهری یا پولیس را پایه گذاری کردند.

دوریان های (Dorians) شمال، که به اعتقاد خیلی ها به تمدن مایسن پایان دادند، در پلوپونس مستقر شدند (نقشه 1-5). لونین ها، در ساحل غربی آسیای صغیر ساکن شدند (ترکیه امروزی) و در جزایر دریای اژه. اصلیت لونین ها مورد مناقشه است. برخی می گویند مهاجمان شمالی لونین هارا به خارج از یونان راندند و آنها از آتن به سمت شرق به خانه های جدید خود رفتند. برخی دیگر معتقدند لونین ها در آسیای صغیر گسترده شدند (بین قرن های یازدهم تا هشتم قبل از میلاد) و بدون اختلاط نژادی ساکنان آن.

اگرچه مردم مناطق مختلف با هر اصل و نسبی، مخصوصا مناطق یونانی زبانی، در سال 776 قبل از میلاد اولین بازیهای جسنواره ای و آداب و رسومی خود را به طور مشترک در المپیاد برگزار کردند. بعدا یونانیان، تاریخ خود را از همین اولین بازی های المپیک- المپیاد اول- حساب کردند. پس از آن، با وجود تفاوت ها و رقابت ها، یونانیان همدیگر را به عنوان شهروندان هلاس (hellas) (نام قدیم یونان) مورد احترام قرار می دادند، برخلاف بیگانگان اطراف که یونانی صحبت نمی کردند. حتی خدایان یونانیان (خدایان و الهه های کوه الپ ص101) نوعا با تمدن های همسایه فرق می کرد. بر خلاف خدایان مصریان و بین النهرین، خدااین و الهه های یونانیان فرقی که با انسان بودند داشتند این بود که آنها جاودان بودند. گفته می شود که یونانیان خداهای خود را از روی انسان و انسان ها را از روی خدا می ساختند. یک فرد کامل ایده آل یونانیان می شد و تصویر انسان های زیبا، کانون توجه بسیاری از هنرمندان یونان می شد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 2 بهمن 1396 ] [ 12:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تاریخ هنر ایران (سایر گروه ها)

دسته بندیسایر گروه ها
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات42
حجم فایل1.97 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تاریخ هنر ایران

 


فصل اول : هنر ایران پیش از اسلام

هنر مقوله ای است بسیار ارزشمند و مهم، تا حدی كه از زمان پیدایش و خلقت انسان، رگه ها و اثراتی از رشته های مختلف آن را می توان در تاریخ بدست آورد. هنر نتیجه زحمات انسانها در گذر زمان است و در نتیجه شناخت آن بسیار ضروری و مفید است توجه به تلاش و همت انسانها در بوجود آوردن آثار هنری و تشریح تغییرات و تكامل هنر در دوران مختلف ما را با رابطه بین زندگی و هنر و تحولاتی كه در اثر تغییرات زندگی انسانها در هنر بوجود می آید آشنا می سازد.

 

هنر ایران به دو بخش تقسیم می شود :

هنر ایران پیش از اسلام (هنر ایران باستان) و هنر ایران پس از اسلام به طور كلی زمینه های مختلف این هنر عبارتند از :‌ پیكرسازی و برجسته كاری، سفالگری ، نقاشی ، فلزكاری،خوشنویسی،وتذهیب،تجلید،قالیبافی،ونساجی.
در فصل اول : هنرهایی چون پیكر سازی، سفالگری ، نقاشی ، فلزكاری، موزائیك سازی در دوران ایران باستان، هخامنشی ، اشكانی،‌ساسانی و ... بررسی می گردد.
در فصل دوم : سایر هنرها در دوران پادشاهان دیگر از جمله دوران سلجوقی، عهد مغول، عهد تیموری ،عهد صفویه، قاجاریه به اطلاع میرسد.
مطالعه دقیق تاریخ هنر ایران یك هدف كلی را دنبال می كند و آن آشنایی جوان با تاریخ هنر ارزشمند ایران از دوران باستانی تا قرن معاصر می باشد كه امید است در پایان توضیحات این مطالب، دستیابی به این هدف نائل آید.

 

فصل اول : هنر ایران پیش از اسلام

1-1- كلیاتی درباره ی تمدن و هنر ایران باستان :
هنر ایران به دوره ای مربوط می شود كه پیش از تاریخ آغاز شده و تا قرن هفتم میلادی ادامه،مییابد.
در بررسی هنر ایران باستان با مشكلات مختلفی از قبیل كمبود اسناد، در دسترس نبودن آثار بدست آمده و عدم توجه به كاوش و تحقیق كه از گذشته به ما رسیده روبرو هستیم.
هنر ایران باستان به دلایل مختلف مورد توجه بسیاری از محققین جهان بوده و هست. از دلایل بارز این توجه، پیدایش یكی از تمدنهای كهن جهان در این منطقه بوده است. در حدود پنج هزار سال قبل در جوار فلات ایران، دولتهای سومر آكو بابل و آشور در بین النهرین (بین دو رود دجله و فرات) بوجود آورند و سپس حدود سه هزار سال پیش در فلات ایران دولت عیدمیان ایجاد شد. پس از آن مهاجران آریایی با ایجاد دولت ماد و سپس هخامنشی ، حكومتهای عیلام و بین النهرین را از بین بردند. دولت هخامنشی نیز با حمله یونانیان به سرداری اسكندر از بین رفت و آنگاه دولت سلوكی و اشكانی به دنبال هم بوجود آمدند. پس از اشكانیان دولت ساسانی روی كار آمد كه با فتح ایران بوسیله اعراب مسلمان از بین رفت.
از دلایل دیگر توجه محققین به هنر ایران باستان این است كه دولتهای قدرتمند ایرانی در عهد باستان با استفاده از قدرت خود هنرمندان كشورهای مختلف را به خدمت گرفته و با در اختیار گذاشتن امكانات بیشتر ، رشته های مختلف هنری را از رشد قابل توجهی می ساختند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 2 بهمن 1396 ] [ 12:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اکپرسیونیسم انتزاعی 70 ص (گوناگون)

دسته بندیگوناگون
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات70
حجم فایل1.189 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه ....................................................................................................................................................... 1

فصل اول : ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) )

پیشینه...................................................................................................................................................... 4

اکسپرسیونیسم Expressionism) )........................................................................................ 5

موضوع و مضمون آثار اكسپرسیونیستی Expressionisti) ) :......................................... 6

عقاید اكسپرسیونیست ها Expressionistha) ):................................................................ 6

 قالبهای ادبی و هنری:......................................................................................................................... 7

اكپرسیونیسم در آلمان ....................................................................................................................... 8

گراوورهای اکسپرسیونیستی ........................................................................................................ 11

 

فصل دوم : هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم Expressionism) )

ونسان ویلِم ون گوگ ......................................................................................................................... 14

ادوارد مونک........................................................................................................................................... 17

جیمز انسور............................................................................................................................................ 22

ژرژ رئو..................................................................................................................................................... 27

امیل نولده............................................................................................................................................... 31

گروه «پل».............................................................................................................................................. 34

ارنست لودویک کیرشنر...................................................................................................................... 36

اریش هگل............................................................................................................................................. 38

اوتومولر.................................................................................................................................................... 38

ماکس پکشتاین..................................................................................................................................... 39

کارل اشمیت- روت لوف.................................................................................................................... 39

گروه سوار آبی....................................................................................................................................... 40

واسیلی کاندینسکی.............................................................................................................................. 40

فرانتس مارک........................................................................................................................................ 47

اگوست ماکه........................................................................................................................................... 50

الکسی فن یاولنسکی........................................................................................................................... 51

 

فصل سوم : سبک اکپرسیونیسم انتزاعی(      ( Abstract Expressionism

پیشینه..................................................................................................................................................... 54

اکپرسیونیسم انتزاعی      Abstract Expressionism............................................. 55

هنرمندان .............................................................................................................................................. 56

ویژگی ها................................................................................................................................................. 57

نقاشان معاصر امریكایی و گریز از فلسفه ...................................................................................... 58

تداخل در بوم........................................................................................................................................ 62

مكاشفه.................................................................................................................................................... 65

نتیجه گیری ......................................................................................................................................... 67

فهرست منابع و مآخذ......................................................................................................................... 69

فهرست اینترنتی................................................................................................................................... 70

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 2 بهمن 1396 ] [ 12:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آشنایی با مسابقه و نتها (موسیقی)

دسته بندیموسیقی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات24
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب:

عنوان

1-  مقدمه

2-  بیان مسأله

3-  بیان اهداف

4-  بیان فرضیات

5-  مطالعه پیشینه

6-  گفتگو با یك موسیقیدان

7-  تعریف مفاهیم اساسی موسیقی

8-  تعریف سبكهای موسیقی

9-  ابزار جمع آوری اطلاعات

10-  روش تحقیق

11-  معرفی جامعه

12-  معرفی نمونه

13-  تعاریف عملیاتی

14-  جدول زمانبندی و بودجه بندی

15-  فهرست منابع

 

 

 

مقدمه

موسیقی یكی از هدفهای زیباست كه از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده است.

موسیقی زبانی است كه انسان به یاری آن می تواند كما بیش آنچه رادر ضمیر مكنون و مكتوم خویش دارد به میان آورد.

از سوی دیگر موسیقی وسیله ای است كه یك موسیقیدان ( خلاق موسیقی ) بسته به احساس، دانسته های عمومی، جهان بینی و انسانیت خویش از آنچه كه نزد استادان خود فرا گرفته و خود نیز آنها را به تجربة عملی گذارده، بهره گرفته و مكنونات قلبی، آرزوهای نهفته فردی و یا سركوب شدة اجتماعی را باز آفریند.

اینك بی مناسبت نیست اندكی هم از تأثیر صنعت موسیقی گفته شود.

بعضی از هنرمندان خواسته اند هنرهای زیبا را با هم مقایسه كنند و شدت تأثیر یكی را بر دیگری بیان نمایند ( خصوصاً در تأثیر شعر و موسیقی و اهمیت یكی بر دیگری سخنها گفته اند ولی انگار تأثیر موسیقی در عموم بیش از شعر است و اگر شعر با موسیقی توأم شود و اثرش به مراتب بیش از موسیقی تنها و شعر بی آهنگ است.

توجه خاص جوانان ایرانی به موسیقی و شنیدن آهنگهای بی محتوا كه متأسفانه بیشترین بخش موسیقی رادیوئی و تلویزیونی ما را تشكیل می دهند از طرفی و فراهم نمودن وسایل و موجباتی كه بتوان موسیقی حقیقی را به گوش مردم رسانید از طرف دیگر مرا بر آن داشت كه وضع این هنر را با روشی كه دانشته و تغییراتی كه به ندرت در آن راه یافته مورد تحقیق و بررسی قرار داده و نتایج آن را در اختیار خوانندگان علاقه مند به این هنر قرار دهم.

بیان مسأله

امروزه یكی از مهمترین یكی از مؤثرترین عوامل تفریحی و سرگرم كننده برای جوانان ایرانی گوش دادن به موسیقی است. گرایشات مختلفی نسبت به انواع موسیقی در بین جوانان ایرانی وجود دارد.

جوانان امروز، داستان گذشته موسیقی ما را نمی دانند زیرا در این باره كتابی نوشته نشده است كه بخوانند. موسیقی ما در محیطی اختصاصی به وجود آمده كه چندان به مزاج اجتماع امروز نمی سازد. جوانان نغمه و آهنگی را طالبندكه به آن دل ببندند و سرگرم شوند. ولی چیزی را كه می خواهند نمی جویند. پس دست به دامان موسیقی غربی می شوند. اما چون در همه كس مایه كافی برای فهم آن نیز پیدا نمی شود  به ساده ترین نوع آن كه همان جاز است دل خوش می دارند. ( خالقی ، 1372 )

نوازندگان و خوانندگان هم كه رگ خواب آنها را پیدا كرده اند آن سبك را به گوش ایشان می رسانند و به این ترتیب موسیقی ما را ضایع می كنند ( خالقی، 1366 )

آن چه كه یك شنوندة موسیقی ـ شنونده ای كه خود موسیقیدان نیست ـ از موسیقی دریافت می كند در واقع احساسی است تا تعقلی. با این حال هرچه او دربارة روابط و تأثیرهای متقابل موسیقائی، آگاهی همه جانبه تری كسب كند. این آگاهیها او را بیشتر به دریافت این هنر یاری خواهد رساند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 2 بهمن 1396 ] [ 12:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی طبیعت در كارهای ون گوگ امپرسیونیسم (سایر گروه ها)

دسته بندیسایر گروه ها
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات80
حجم فایل2.451 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه

تنها چند عبارت از كتاب تازه‌ای كه از وان گوگ انتشار یافته است نقل می‌كنم. و آن مجموعة نامه‌هائی است كه او به دوستش وان را پارد، نقاش دیگر هلندی نوشته است.

در یكی از نامه‌ها می‌نویسد : «من و شما یك خصیصة مشترك داریم و آن این است كه انگیزه‌های خود را در قلب مردم می‌جوئیم. و یك چیز مشترك دیگر نیز در میان ما هست و آن تمرین كردن از روی نمونه‌های زنده است، از روی واقعیت.»

او كه می‌خواست ترجمان زندگی مردم ساده باشد، در خطاب به آنها می‌گوید:‌ «وظیفة هنر نقاشی آن است كه روشنائی وجود شما را در جهان برپا كند.» و باز می‌نویسد : «انسان‌ها را به كجا می‌خواهم رهبری كنم؟ به سوی فضای آزاد و مرامی كه می‌خواهم به آنها تبلیغ نمایم چیست؟ این است: ای انسان‌ها بیائید تا در راه مقصود خود، وجود خود را وقف كنیم، كار بكنیم با تمام قلبمان، و دوست بداریم آنچه را كه دوست می‌داریم.»

ساده ترین زندگی‌ها را زندگی روستائیان می‌دانست، و بدین جهت بیش از همه به آنان دلبسته بود. می‌نویسد:‌ «چه خوب است كه زمستان باشد، توی برف. و پائیز چه خوب است كه زمستان باشد، توی برف. و پائیز چه خوب است، در برگ‌های زرد. و چه خوب است كه زمستان باشد، توی برف. و پائیز چه خوب است، در برگ‌های زرد. و چه خوب است تابستان، در گندمزارهای رسیده؛ و بهار چه خوب است، لای علفها. آدم در میان دروگرها و زنهای دهقان باشد؛ در تابستان زیر آسمان، در زمستان زیر دودكش سیاه، و بداند كه همیشه اینطور بوده و همیشه همینطور خواهد بود»...

«عقیدة من این است كه یك زن روستائی زیباتر از یك «خانم» است، زن روستائی با آن دامن و ارخالق آبی رنگش، پوشیده از گرد و خاك وصله دار، كه فرسودگی و باد و آفتاب، در آن هزار ریزه كاری ایجاد كرده‌اند؛ ولی همین زن، آن لباس زرق و برق دار «خانم» را بر او بپوشانید، اصلیت خود را از دست می‌دهد.»

«اگر یك تابلو كه دهقانی را نقاش كرده، بوی روغن سوخته، بوی دود، بوی بخار سیب زمینی آب پز از آن متصاعد شود، این خوب است. این نا سالم نیست كه طویله بوی كود می‌دهد. این خوب است. خاصیت طویله همین است. اگر مزرعه بوی خوشة رسیده، یا بوی سیب زمینی، یا بوی فضله یا پهن می‌دهد، این در واقع طبیعی و سالم است. خصوصاً برای شهرنشین‌ها دیدن این تابلوها لازم است. ضرورتی ندارد كه تصویر یك روستائی را آدم عطر آگین بكشد.» و به دنبال آن می‌آورد: «درست است كه من غالبا در بدبختی به سر می‌برم؛ با این حال، نوعی هنجار و تعادل آرام و خالص در وجود من است. من موضوع نقش‌ها و طرح‌های خود را در فقیرترین كلبه‌ها پیدا می‌كنم، و در كثیف ترین كومه‌ها، و با جاذبه‌ای مقاومت ناپذیر به جانب آن مكان‌ها رانده می‌شوم...»

و دوستش وان راپارد، خاطرة‌خود را از وان گوگ پس از مرگ او چنین بیان می‌كند: «ادراك او از زندگی و از هنر، عظیم و فارغ از خودخواهی بود. از این جهت نیز رعب انگیز و زیبا بود. اینكه سرانجام كار او به شوریدگی كشید، نه برای آن بود كه می‌بایست بر ضد عدم تفاهم دیگران و یا حقارت و كوته بینی دیگران به نبردبپردازد، و نه برای آن بود كه تصوراتش دربارة عظمت، به ناكامی برخورد كرده بود؛ نه، علت اینها نبود. علت در خارج از وجود او قرار نداشت، در خود او بود. آنچه ونسان طالب آن بود یك هنر عظیم بود، و نبرد سهمناكی كه او برای دست یافت به آن در پیش گرفته بود، هر هنرمندی را از پای درآورد.»

«من تصور می‌كنم كه هیج طبیعتی نمی‌توانست در برابر این كشش عاطفی و عصبی كه هر لحظه آمادة پاره شدن بود مقاومت ورزد.»

همان احساسی كه وان گوگ در نامه‌هایش كرده، تا حد زیادی روشنگر محتوای آثار اوست و خوب می‌نماید كه چرا این نقاش بی سر و سامان هلندی توانسته است تا این پایه در دوران بعد از خود، در سراسر دنیا نفوذ بگذارد؛ زندگی‌اش نه كمتر از اثرش.

وان گوگ بیان كنندة عمیق انسانیت انسان است؛ بی هیچ خود نمائی، بی هیچ منت گذاردن، با كمال خضوع و بی لحظه‌ای آرام گرفتن. و خود اعلام می‌دارد كه در عین رنج، لذتی وصف ناپذیر از آن می‌برده و در واقع محكوم به این لذت و این رنج هر دو بوده. جز این كاری نمی‌توانسته 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 2 بهمن 1396 ] [ 12:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کنترل فرایند PHD وبلاگ نویسی (کامپیوتر و IT)

دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات80
حجم فایل209 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

وبلاگ نویسی

 

مقدمه:

 

هدف از استفاده از کنترل تطبیقی (Adaptive control)‏ آن است که کنترلر طراحی شده بدین روش، بتواند در مقابل تغییرات آرام در سیستم و همچنین خطاهای مدل‌سازی پاسخ مناسب بدهد. ‫تفاوت کنترل تطبیقی و کنترل مقاوم آن است که در کنترل تطبیقی نیازی به دانستن بازه کاری سیستم و یا میزان خطای پارامترها نیست. به عبارتی، طراحی از دیدگاه کنترل مقاوم به کنترلری می‌انجامد که در بازه مشخصی به پایداری سیستم می‌انجامد بدون آنکه نیازی به تغییر قوانین کنترلی باشد، ولی، با روش کنترل تطبیقی می‌توان قوانین کنترلی را به گونه‌ای با تغییر شرایط تطبیق داد که سیستم پایدار شود. کنترل تطبیقی به دو روش مستقیم وغیر مستقیم تقسیم بندی می شود که امروزه اکثر مقالات بر روی کنترل تطبیقی مستقیم تمرکز دارد.

مدیریت نصب و راه اندازی و کنترل از وظایف اساسی و اصلی ساخت سیستم های خودکارمی باشد،   در کنترل فرآیند یکی از عمده ترین وظایف مدیریت نصب و راه اندازی و کنترل است. در سیستم های ساختمانی نیز کنترل حلقه بسته در بسیاری از فرآیندهای کنترل شده اجرا شده است. برای دستیابی به کنترل پایدار در حلقه بسته، صدها نفر  الگوریتم های کنترل جدید اختراع کرده اند. با این حال، مشاهده شده است که در بیش از 80 درصد از موارد  الگوریتمهای کنترل حلقه بسته در کاربردهای صنعتی استفاده می شود. در ساختمان ها، این درصد ممکن است حتی بالاتر باشد.

در این فصل ارائه ویژگی های کنترل حلقه بسته، کنترل متناسب، کنترل انتگرال، کنترل مشتق شده، کنترل PID، روش های تنظیم از حلقه های PID و توابع کنترل PID دیجیتال، و همچنین مباحث پیشرفته مربوط به کنترل حلقه بسته، از جمله تنظیم خودکار، کنترل افزایش برنامه ریزی و کنترل خود تنظیم است.

7.1 حلقه های کنترل بسته

بسته به نوع اطلاعات مورد استفاده برای تولید اعمال کنترل در یک سیستم کنترل، سیستم های کنترل را می توان به دو نوع اساسی، حلقه باز طبقه بندی شده و حلقه (بازخورد) بسته شده تقسیم کرد.

شکل 7.1 بلوک دیاگرام تابعی از یک سیستم کنترل حلقه باز را نشان می دهد. در سیستم های حلقه باز، متغیر خروجی فرایند (به عنوان مثال متغیر کنترل شده) توسط اثرات ترکیبی از ورودی اختلال و ورودی های دستکاری شده (به عنوان مثال انرژی و / یا مواد) بدست می آید. که توسط دستگاه راه انداز در پاسخ به سیگنال های دریافتی متنوع کنترل پذیرفته میشود. کنترل کننده، با توجه به مقدار مورد نظر متغیر کنترل شده، یک سیگنال کنترل تولید میکند.

روند اختلال در فرآیند

 

 

ارزش متغیر مورد نظر کنترل

 

 

کنترل

 

 

 

دستگاه

عملگر

 

 

فرآیند

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ دوشنبه 2 بهمن 1396 ] [ 12:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 صفحه بعد